صفحه اصلی > محصولات

مجموعه Cosmonautis یا کیهان نوردی
 از سال 1994 میلادی ساعت فورتیس بخشی از تجهیزات فضانوردان در ایستگاه فضایی میر بوده است واین ساعت پس ازثبت رکورد 100000 دور گردش دور مدار زمین و طولانی ترین اقامت در بی وزنی فضا یکی از پیشگامان واقعی و متخصص در زمینه سفر به فضا بوده است.هر ساعت فورتیس مظهر قابل اطمینان در زمان و فضا معرفی شده است و به عنوان یک نام تجاری ثبت شده در این زمینه می باشد.این ساعتها در ماموریتهای دشوار فضایی و در پایگاههای فولادی همراه مطمئنی در کنار فضانوردان می باشد و اکنون مدلهای جدید این مجموعه در حال ارائه می باشد.

401.21.11L.01

401.21.11L.01

مشاهده جزئیات
401.21.11M

401.21.11M

مشاهده جزئیات
401.21.12L.01

401.21.12L.01

مشاهده جزئیات
401.26.11L.01

401.26.11L.01

مشاهده جزئیات
623.10.52L.01

623.10.52L.01

مشاهده جزئیات
 638.10.41M

638.10.41M

مشاهده جزئیات
647.11.42K

647.11.42K

مشاهده جزئیات
647.11.42LF.01

647.11.42LF.01

مشاهده جزئیات
647.11.42SI.02

647.11.42SI.02

مشاهده جزئیات
647.28.71LF.01

647.28.71LF.01

مشاهده جزئیات
786.10.61K

786.10.61K

مشاهده جزئیات
401.26.11M

401.26.11M

مشاهده جزئیات
623.10.38L.01

623.10.38L.01

مشاهده جزئیات
623.10.41L.01

623.10.41L.01

مشاهده جزئیات
623.10.41M

623.10.41M

مشاهده جزئیات
623.10.51M

623.10.51M

مشاهده جزئیات
623.10.52M

623.10.52M

مشاهده جزئیات
623.10.71L.01

623.10.71L.01

مشاهده جزئیات
623.22.15K

623.22.15K

مشاهده جزئیات
623.22.15SI.04

623.22.15SI.04

مشاهده جزئیات
630.10.92LF

630.10.92LF

مشاهده جزئیات
630.10.92M

630.10.92M

مشاهده جزئیات
638.10.11K

638.10.11K

مشاهده جزئیات
638.10.11M

638.10.11M

مشاهده جزئیات
638.18.31LP

638.18.31LP

مشاهده جزئیات
638.28.13LF.13

638.28.13LF.13

مشاهده جزئیات
638.28.17K

638.28.17K

مشاهده جزئیات
F 638.28.71K

F 638.28.71K

مشاهده جزئیات
647.10.11K

647.10.11K

مشاهده جزئیات
647.10.11L.01

647.10.11L.01

مشاهده جزئیات
647.10.11M

647.10.11M

مشاهده جزئیات
647.10.41K

647.10.41K

مشاهده جزئیات
 647.10.41M

647.10.41M

مشاهده جزئیات
647.18.31L.01

647.18.31L.01

مشاهده جزئیات
647.18.31LP

647.18.31LP

مشاهده جزئیات
647.28.13LF.13

647.28.13LF.13

مشاهده جزئیات
647.28.13SI.19

647.28.13SI.19

مشاهده جزئیات
647.28.71K

647.28.71K

مشاهده جزئیات
647.28.81K

647.28.81K

مشاهده جزئیات
647.28.81LF.01

647.28.81LF.01

مشاهده جزئیات
647.29.41K

647.29.41K

مشاهده جزئیات
649.10.11LF.01

649.10.11LF.01

مشاهده جزئیات
658.27.11K

658.27.11K

مشاهده جزئیات
658.27.11M

658.27.11M

مشاهده جزئیات
659.27.11LF.01

659.27.11LF.01

مشاهده جزئیات
661.20.31K

661.20.31K

مشاهده جزئیات
665.10.11K

665.10.11K

مشاهده جزئیات
665.10.11M

665.10.11M

مشاهده جزئیات
665.10.12M

665.10.12M

مشاهده جزئیات
665.10.12SI.20

665.10.12SI.20

مشاهده جزئیات
665.12.71L.01

665.12.71L.01

مشاهده جزئیات
677.20.31LF.01

677.20.31LF.01

مشاهده جزئیات